سالگرد انقلاب بحرین درروزهای اخیر شاهد خروش گسترده علیه رژیم آل خلیفه و آغاز مخالفت های مدنی برای تحقق خواست مردم این کشور است.

به گزارش پرس شیعه، منطقه ستره روز جمعه شاهد درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان بود که به مناسبت پنجمین سال انقلاب خود در چهاردهم فوریه سال ۲۰۱۱ به خیابان ها آمده بودند.

شهرها و مناطق مختلف بحرین از جمله سلماباد، کرباباد، ابوصیبع، شاخوره، باربار، الدیه و السهله جنوبی شاهد برگزاری تظاهرات شبانه درچارچوب برنامه ” نافرمانی مدنی النمر” بودند.

پلیس رژیم آل خلیفه با شلیک گاز اشک آور و گلوله های سمی به سرکوب و متفرق کردن تظاهرکنندگان پرداخت.

مردم بحرین از دیروز(جمعه) با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز برنامه نافرمانی مدنی را آغاز کردند.

گروه های مخالف بحرین مردم را به برگزار کردن تظاهراتی به نام ” نافرمانی مدنی النمر” در همه شهرها، مناطق و روستاهای این کشور به مناسبت پنجمین سالگرد انقلاب فراخوانده اند.

درجریان نخستین روز این تظاهرات منطقه النویدرات شاهد درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای نظام حاکم آل خلیفه بود که از گلوله های گازی و اشک آور استفاده کردند.

نیروهای رژیم آل خلیفه که تجهیزات نظامی خود را در ورودی منطقه النویدرات مستقر کرده بودند ، ۲ جوان معترض را بازداشت کردند.

شهرهای سار، سنابس، المصلی، مقابه، البلاد القدیم، المرخ، النبی صالح، بنی جمره، ابوقوه و الکوره نیز شاهد تظاهرات مردمی بود.

منابع خبری بحرینی اعلام کردند که عوامل نظام در منطقه عالی از گازهای سمی و گلوله های صوتی استفاده کردند.

بحرینی ها در منطقه سفاله در شرق جزیره ستره نیز تظاهرات کردند و شعارهائی با مضمون سرنگونی نظام حاکم سردادند.

مناطق مختلف بحرین همچنین امروز شنبه شاهد تعطیلی مراکز تجاری و مغازه ها در اعتراض به ادامه جنایت های رژیم آل خلیفه و بی توجهی به خواست های مردم بود.