روزنامۀ “لو فیگارو” فرانسه با انتشار گزارشی از پایتخت صنایع تسلیحاتی داعش و کشور حامی این صنایع پرده برداشت.

به گزارش پرس شیعه؛ گزارش لو فیگارو نشان می دهد که داعش، در مدت دو سال و نیمی که شهر فلوجه را در کنترل داشت، آن را به پایتخت صنایع تسلیحاتی خود تبدیل کرده بود.
بر پایۀ آنچه این روزنامه منتشر کرده است، داعش تنها در فلوجه ۱۴ کارگاه ساخت سلاح ایجاد کرده بود که برخی داخل خانه ها و برخی نزدیک مساجد و حتی در بیمارستان ها قرار داشت.
لو فیگارو، با استناد به گزارش مرکز پژوهش¬های تسلیحات در آمریکا، می افزاید که ترکیه حامی اصلی صنایع تسلیحاتی داعش است. شرکتی که داعش ابزارهای لازم برای تهیۀ بمب را تهیه می کند، در ترکیه است. این گروه نیترات آمونیوم را نیز از شاخۀ یک شرکت چینی در ترکیه تهیه می کند.
البته تنها مرکز ساخت تسلیحات داعش فلوجه نبود، بلکه مراکز تسلیحاتی آن در تکریت، الرمادی، جنوب بغداد و حتی عین العرب (کوبانی) هم مستقر بود.