رئیس جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با صدور حکمی از سی رئیس دانشگاه منصوب شد .

به گزارش رس شیعه؛ طی حکمی از سوی حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، سید منصور میرسعیدی به سمت رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی منصوب شد .

پیش از این مسئولیت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برعهده حمیدرضا علومی یزدی بود که به دلیل استفاده از فرصت مطالعاتی از این سمت استعفا داد .