گروهی از جوانان عراقی از بغداد و استان های دیگر عراق در اقدامی پسندیده و به شکل داوطلبانه به نظافت و پاکسازی مکان انفجار الکراده در بغداد پرداختند. این جوانان به جمع آوری زباله ها و بقایای وسایل منهدم شده از مکان انفجار و شست و شوی خیابان ها و رنگ زدن پیاده روها اقدام کردند.