نیرو های امنیتی آمریکا با یک دختر کر و لال در فرودگاه برخوردی بسیار خشونت بار و زننده کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای امنیتی در فرودگاهی در آمریکا یک دختر ۱۸ ساله آمریکایی به نام ” هانا کوهین” را به ظن تروریست بودن به شدت کتک زدند.
براساس این گزارش، این دختر که تاحدودی از معلولیت جسمانی رنج می برد و ضعف بینایی نیز داشت، برای درمان به همراه برادرش به لندن رفته بود و هنگام بازگشت از لندن در فرودگاه با وی چنین برخوردی شد.
به موجب این گزارش، برادر این دختر برای مدت کوتاهی خواهرش را برای انجام کاری تنها گذاشت و دختر که از روند درمان احساس بهبودی و خوشحالی می کرد، وارد جایی شد که ورود افراد متفرقه به آن جا ممنوع بود واز آنجایی که وی ناشنوا بود، هشدار را نشنیده بود، و درنتیجه وقتی متوجه شد که همه به او نگاه می کنند، تعجب کرد و ناگهان متوجه شد که نیروهای امنیتی به او مظنون شده اند.
نیروهای امنیتی پس از گرفتن این دختر، وی را کتک زدند و ماموران امنیتی در فرودگاه به وی دستبند زدند.
خانواده هانا به ویژه پس از مشاهده اینکه وضعیت روانی دخترشان بدتر شده است، از مقامات فرودگاه شکایت کردند.