کاریکاتورهای امروز را با موضوع مهاجرت درصد کمی از مردم کشورهای جنگ زده به اروپا و عدم پذیرش آن ها توسط کشورهای اتحادیه اروپا خواهید دید.

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران

برترین کاریکاتورها؛ اشک تمساح اروپا برای مهاجران