ما به آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی معتقدیم، اصلا این مفاهیم و این حقایق را انقلاب و پیشروان انقلاب به این کشور آوردند. قبلا این چیزها در این کشور نبود. از آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی، نه خبری و نه حتی اسمی بود.

به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به ظهور و بروز برخی از آسیب های فرهنگی و اجتماعی در سطح جامعه و دغدغه مقام معظم رهبری در مورد این موضوع شناخت الزامات فرهنگی پیشرفت یکی از نکات ضروری به شمار می رود.

در تبیین این موضوع بخشی از کتاب«الزامات فرهنگی پیشرفت» با عنوان الزامات عملی، در تقویت و بسط آزادی های مشروع به خوانندگان رسا تقدیم می شود.

آزادی را انقلاب و خون شهدا به این کشور بخشید

ما به آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی معتقدیم، اصلا این مفاهیم و این حقایق را انقلاب و پیشروان انقلاب به این کشور آوردند. قبلا این چیزها در این کشور نبوود. از آزادی بیان و آزادی فعالیت های اجتماعی، نه خبری بود و نه حتی اسمی بود. اینهارا انقلاب برای این کشور آورد. امام اینهارا به این کشور هدیه کرد و خون شهدا این ازششها را به این کشور بخشید. کسانی که پادار خون شهدا هستند و کسانی که پیرو امامند، علمدار این مفاهیمند.

در قرآن و در کلمات ائمه، به طور مؤکد و مکرر روی آزادی تأکید شده است

من ابتدائاً عرض کنم که مسأله «آزادی» یکی از مقولاتی است که در قرآن کریم و در کلمات ائمّه علیهم‌السّلام به‌طور مؤکّد و مکرّر روی آن تأکید شده است. البته تعبیری که در این‌جا از آزادی میکنیم، مرادمان آزادی مطلق نیست که هیچ طرفداری در دنیا ندارد. فکر نمیکنم کسی در دنیا باشد که به آزادی مطلق دعوت کند. مرادمان آزادی معنوی هم که در اسلام و بخصوص در سطوح راقی معارف اسلامی هست، نیست؛ آن محلّ بحث ما نیست. آزادی معنوی چیزی است که همه کسانی که معتقد به معنویاتند، آن را قبول دارند؛ محلّ رد و قبول نیست. منظور از «آزادی» که در این‌جا بحث میکنیم «آزادی اجتماعی» است؛ آزادی به مثابه یک حقّ انسانی برای اندیشیدن، گفتن، انتخاب کردن و از این قبیل. همین مقوله، در کتاب و سنّت مورد تجلیل قرار گرفته است.

در باب مفهوم آزادی باید مستقل فکر کنیم

در باب مفهوم آزادی، ما باید استقلال را – که شعار دیگر ماست – به کار گیریم؛ یعنی مستقل فکر کنیم؛ تقلیدی و تبعی فکر نکنیم. اگر در این مسأله که پایه بسیاری از مسائل و پیشرفتهای ماست، بنا شد از دیگران تقلید کنیم و چشمهایمان را فقط بر روی دریچه‌ای که تفکّرات غربی را به ما میدهد، باز کنیم، خطای بزرگی مرتکب شده‌ایم و نتیجه تلخی در اختیار خواهد بود.

آزادی محدود است و مطلق نیست

آزادی، محدود است و آزادی مطلق نیست. حدّش کجاست؟ حدّش عبارت است از حدودی که اسلام تعیین کرده است. اگر بنا شود که کسانی مردم را به بیایمانی و به شهوات سوق دهند، در این کار، آزاد نیستند. این آزادی، آزادىِ خیانت است. اگر قرار شد کسانی بنشینند و توطئه کنند و این توطئه را به شکلی در نوشته‌ای منعکس کنند، این آزادی توطئه است و مردود است.

آزادی در نظام جمهوری اسلامی را با آزادی غربی نباید اشتباه کرد

آزادی در نظام جمهوری اسلامی را با آزادی غربی – که به معنای مهارگسیختگىِ صاحبان قدرت و سرمایه و همچنین به معنای بیبندوباری انسانها در هر گونه رفتار و عمل است – نباید اشتباه کرد. این آزادىِ اسلامی است؛ هم آزادی اجتماعی است، هم آزادی معنوی است و هم آزادی فردی با قید اسلامی و با فهم و هدایت و تعریف اسلام است.

در مکتب غربی آزادی انسان منهای دین و خداست؛ اما در اسلام آزادی ریشه الهی دارد

امروز تهاجم فرهنگی عظیمی علیه اسلام هست که ارتباط مستقیمی با انقلاب ندارد. این تهاجم، وسیعتر از انقلاب و علیه اسلام است. چیز عجیب و فوق‌العاده‌یی است که با تمام ابعاد فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، علیه اسلام – و حتّی اسلامی که در توده‌ی مردم الجزایر نفوذ دارد – وارد کارزار شده است. فقط یک استثنا دارد و آن اسلامِ وابسته به دستگاههای استعماری و فهدگونه است؛ والّا حتّی اسلامهای به معنای اعتقاد عوامانه‌ی مردم هم مورد تهاجم است؛ چه برسد به اسلام ناب و انقلابی – و به تعبیر آنها اسلام ایران – که دیگر وضعش روشن است.