روزنامه دیلی میل انگلیس توضیح داد که عامل حمله نیس چگونه توانسته است با استفاده از بستنی عملیات خود را با موفقیت انجام دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه دیلی میل نوشت که مجری حمله تروریستی نیس حضور ۹ ساعته خود در داخل کامیون را اینگونه توجیه کرده که وی مأمور تحویل مواد غذایی است و در حال رساندن یک سفارش بستی به مقصد است.

روزنامه دیلی میل افزود: «محمد بوهلال مجری حمله در داخل کامیون خود چند مسلسل و سلاح خودکار و نارنجک مخفی کرده بود اما این سلاح ها در جریان پرس وجوی پلیس از او درخصوص علت متوقف کردن کامیونش در خیابان کشف و ضبط نشد. در واقع نیروهای پلیس هیچ اقدامی نکرده اند تا از محل حرکت کند. این در حالی است که او منتظر زمان حمله بوده است».

این روزنامه نوشت که توقف خودروهای حمل و نقل سنگین در خیابان ها در روزهای یکشنبه و تعطیلات ممنوع است اما خودروهای رساندن سفارش ها از این قانون مستثنی هستند.