فرمانده سپاه سوم ارتش استانبول در یک سخنرانی تلویزیونی به نیروهای ارتش فرمان بازگشت به پادگانها را داد.

به گزارش پرس شیعه؛ فرمانده سپاه سوم ارتش استانبول که جزو کودتاگران بود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است در یک سخنرانی تلویزیونی به نیروهای ارتش فرمان بازگشت به پادگانها را داد. وی بر تبعیت از سلسه مراتب فرماندهی تاکید کرد.