ارتش ترکیه که برای ساعاتی کنترل نظامی ترکیه را به دست گرفته بود با حضور مردم ترکیه در خیابان های استانبول و آنکارا بعد از چند ساعت شکست خورد و نیروهای آن دستگیر شدند.