دستگاه امنیتی رژیم بحرین “شیخ محمد صنقور” را دستگیر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دستگاه امنیتی بحرین علامه شیخ محمد صنقور را که به دلیل برگزاری نماز جمعه برای بازجویی احضار شده بود، دستگیر کردند.

پروندۀ او فردا به دادستانی کل بحرین ارائه خواهد شد.