هزاران نفر از حامیان اردوغان با تجمع در مقابل خانه وی در استانبول خواستار اعدام طراحان کودتای نافرجام شدند.