یک مرد مسلح در باتون روگ لویزیانا، ۳ افسر پلیس را کشت و ۳ پلیس دیگر را زخمی کرد. بعد از اقدامات تبعیض آمیز پلیس آمریکا رابطه بین جامعه آمریکا و پلیس این کشور به چالش کشیده شده است.