۲۱۷ روحانی اعلام کردند که موجودیت شیعیان بحرین از سوی رژیم آل خلیفه هدف واقع شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ روحانیون بحرینی این موضوع را با صدور بیانیه ای اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: ما امضاکنندگان با آیات عظام هم صدا شده و همان چیزی را اعلام می کنیم که آنان اعلام کردند.
آنان تاکید کردند: ما شیعیان را یکی از ساختارهای اصلی تشکیل دهنده بحرین می دانیم و هم اکنون یقین داریم که رژیم موجودیت و هویت و اعتقادات و شعائر و فرائض ما را هدف قرار داده است، و به همین دلیل خواستار پایان یافتن این اقدامات هستیم .