دادگاه تجدید نظر کویت، حکم اعدام یک تبعه این کشور را که به جاسوسی برای ایران و حزب الله متهم است، تأیید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، دادگاه تجدید نظر کویت حکم اعدام یک تبعه این کشور را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، این دادگاه مدعی است که این فرد برای ایران و حزب الله جاسوسی می کرده است.

این اقدام کویت در حالی است که تاکنون هیچ سند و مدرک رسمی مبنی بر جاسوسی فرد بازداشت شده برای ایران و حزب الله منتشر نشده است.