مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: مرام کمونیستی بیشتر از حسادت ناشی می شود، که دیگری دارد و من ندارم؛ غافل از این که نعمت خدا تنها در دارایی و مال و ثروت نیست.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: مرام کمونیستی بیشتر از حسادت ناشی می شود، که دیگری دارد و من ندارم؛ غافل از این که نعمت خدا تنها در دارایی و مال و ثروت نیست. آیا ثروتمند بیش از فقیر صحت، اولاد، آرامش و راحتی و چیزهای دیگر دارد؟! بنابراین، اگر دارایی‌ها و ناداری‌های افراد من حیث المجموع حساب شود، می بینید که:
ألمصائب بالسویه مقسومه بین البریه
گرفتاری ها به صورت مساوی و یکسان میان مردم تقسیم شده است.

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۷
محمد حسین رخشاد