مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: ما می دانیم که مقامات بسیاری از علما از همین تعلیم و تعلم و نوشتن ها و اشتغال به تحصیل در حوزه های علمیه به دروس معمول در حوزه ها و نیز عمل به مستحبات معمول به حاصل شده است.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: ما می دانیم که مقامات بسیاری از علما از همین تعلیم و تعلم و نوشتن ها و اشتغال به تحصیل در حوزه های علمیه به دروس معمول در حوزه ها و نیز عمل به مستحبات معمول به حاصل شده است، و کار دیگری نداشته اند. به طور یقین همین ها بوده ولی در عین حال اهل کرامات بوده اند! اگر بنده هم کرامات و مقامات آنها را ندیده بودم، به طور یقین می گفتم که چنین مقامات را نداشته اند. تازه آنها را اساتید و بزرگان پیشین چه چیزها نقل می کردند!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۸
محمد حسین رخشاد