فرماندهی نیروهای زمینی٬ دریایی و هوایی ارتش ترکیه زیر نظر به وزیر دفاع کشور قرار گرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، بر اساس اطلاعیه ای که از سوی دولت ترکیه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد: در چارچوب احکام صادره در وضعیت فوق العاده که به منزله حکم قانون است٬ فرماندهی نیروی زمینی٬ دریایی و هوایی ارتش ترکیه به وزیر دفاع کشور واگذار شد.

بر اساس این اطلاعیه، سایر قوانین، وظایف و اختیارات ستاد کل ارتش ترکیه محفوظ باقی مانده است.

همچنین رئیس جمهور و نخست‌وزیر ترکیه در صورت لزوم می‌توانند به طور مستقیم از این فرماندهی ها اطلاع کسب کنند وبه آنها دستور بدهند و دستور این مقامات بدون نیاز به تایید نهادی به سرعت رسیدگی می شود.