کاریکاتور های امروز را با موضوع خشم مردم از کشته شده سیاه پوستان غیر مسلح با اسلحه پلیس نژادپرست آمریکا و اعتراض و ناآرامی روزهای اخیر این کشور خواهید دید.

.