مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: اگر انسان، کارش بر طبق حجت شرعی باشد، اگر چه احیاناً مخالف با واقع شود طوری نیست و در نزد پروردگار معذور بلکه مأجور است، ولی چنین نباشد که کارهایمان با دفتر شرع موافقت نداشته باشد.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: مقصود این که انسان باید کارهایش را مطابق دفتر شرع انجام دهد (چه موافق تقیه باشد و چه مخالف آن). اگر انسان، کارش بر طبق حجت شرعی باشد، اگر چه احیاناً مخالف با واقع شود طوری نیست و در نزد پروردگار معذور بلکه مأجور است، ولی چنین نباشد که کارهایمان با دفتر شرع موافقت نداشته باشد، و هر چه خواستیم یا از ما خواستند انجام دهیم هر چند بر خلاف شرع باشد.

اگر بخواهند یک امضا به نفع خود از انسان بگیرند، گروهی هجوم می آورند و شرایط را طوری فراهم می آورند تا به مقصد خود برسند، هم چنان که در امضا بر له مشروطه از آخوند خراسانی پیش آمد و چه کارها و سوء استفاده ها که نکردند؟!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۱۰۰
محمد حسین رخشاد