هیأت وزیران عربستان، برای نخستین بار، یک زن را مسئول ورزش زنان در این کشور کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ هیأت وزیران عربستان، در جلسه روز دوشنبۀ خود، شاهزاده ریمه بنت بندر بن سلطان آل سعود را به عنوان مسئول بخش زنان در اداره کل ورزش این کشور منصوب کرد. شاهزاده ریمه اولین زنی است که یک منصب ورزشی دولتی را در عربستان به عهده می گیرد.
فرانس پرس نوشت در حالی که ورزش زنان در عربستان هیچ نمود علنی ندارد این کشور ۴ ورزشکار زن را به المپیک ۲۰۱۶ ریو اعزام خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ نیز عربستان دو زن را در دو ۸۰۰ متر و جودو به مسابقات اعزام کرده بود.
از چند سال پیش، کمیتۀ جهانی المپیک همه کشورهای شرکت کننده در المپیک را ملزم کرده است که حداقل یک ورزشکار زن در کاروان خود داشته باشند.

ریمه بن بندر بن سلطان، که مسئولیت ورزش زنان عربستان را بر عهده گرفته است، در رشتۀ موزه داری در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا تحصیل کرده است!