یک مرکز فلسطینی از تصمیم ۲۵۸ اسیر فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی برای اعتصاب غذای نامحدود خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سما، انجمن اسیر فلسطین اعلام کرد که ۲۵۸ فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی قصد دارند اعتصاب غذا کنند.

این اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار وحشیانه صهیونیست ها در زندان صورت خواهد گرفت و به صورت نامحدود خواهد بود.

از میان این اسرا، ۱۵۰ نفر در زندان «نفحه»، ۱۳۵ نفر در زندان «ایشل» و بقیه در زندان های جنوب فلسطین اشغالی هستند.