علمای بحرین با صدور بیانیه ای تاکید کردند که اقدامات رژیم آل خلیفه در بازداشت و حبس روحانیون برجسته بحرینی با هدف شکستن اراده مردم بحرین صورت می پذیرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، علمای بحرینی با صدور بیانیه ای مشترک سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه علماء بحرینی آمده است: اقدامات آل خلیفه در بازداشت و حبس روحانیون برجسته کشور با هدف شکستن اراده مردم بحرین صورت می گیرد.

در این بیانیه همچنین آمده است: رژیم آل خلیفه هنوز در اندیشه این است که با روش های تروریستی ناکام خود مردم را به زانو در آورد اما این روشها فقط موجب افزایش ایستادگی مردم شده است.

دربیانیه علمای بحرین تصریح شده است: علمای بحرینی خواستار اتمام بازی آل خلیفه در اهانت به روحانیون و شیعیان هستند.