کودکان سوری، مظلوم ترین قربانیان جنگ داخلی ۵ ساله در این کشور بوده اند و با توجه به ویرانی گسترده زیرساخت ها در سوریه، آینده امیدواره کننده ای نیز در انتظار آنان نیست.

کودکان سوری‎ قربانیان جنگکودکان سوری‎ قربانیان جنگ

کودکان سوری‎ قربانیان جنگ

کودکان سوری‎ قربانیان جنگ