کاربران پایگاه های اجتماعی در عربستان، نامۀ کوتاه وزیر آموزش و پرورش این کشور را که پر از غلط املایی و نگارشی است، مورد توجه قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه، سایت مصری وتو با انتشار تصویر نامه ای منسوب به احمد عیسی وزیر عربستانی، اشکالات موجود در آن را مشخص کرده است.

عبدالخالق الزهرانی که معلم یک مدرسه ابتدایی در مکه مکرمه است، غلط های املایی و نگارشی موجود در نامۀ وزیر سعودی را مشخص؛ و آن را بار دیگر منتشر کرده است.

نامۀ پرغلط وزیر آموزش و پرورش عربستان