سیل ویرانگر در ولایت بیهار هند، ۱۵۶ کشته و بیش از یک میلیون آواره بر جای گذاشت.

به گزارش پرس شیعه؛ بر اساس اعلام اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، سیلی که شرق هند را درنوردید، ۱۵۶ کشته برجای گذاشت.

در دو هفته گذشته افزون بر آواره شدن حدودیک میلیون و چهارصد هزار نفر، دستکم ۱۵۶ نفر قربانی شدند.
این سیل ۸ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی را فراگرفت و راههای عمومی و دهها پل را تخریب کرد.

گروه های امداد نیز ۵۵۶ هزار نفر را ازمناطق مورد تهدید منتقل کرده و ۳۰۳ هزار نفر را نیز به حدود ۶۰۰ پناهگاه موقت انتقال داده اند، باقیمانده افراد نیز نزد خویشان و دوستان خود رفته اند.