گسترش سریع قمارخانه ها در باکو و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان به یک پدیده خاص اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش پرس شیعه، طی چند ماه گذشته تعداد زیادی قمارخانه درمناطق خطائی، بینه قدی، صبائیل، آبشوران، یاسامال و سایر مناطق باکو دایر شده است.

گسترش سریع و فعالیت آزادانه قمارخانه ها در مرکز باکو نشان می دهد که این مراکز تحت حمایت اشخاص عالیرتبه حکومتی خصوصا کمال الدین حیدراف و علی حسن اف می باشند.

در این مراکز، مقرارت قمار یکسان، برخی از کارکنان آنها مشترک و حتی طراحی دکورنیز مشابه است. یک شبکه مافیایی برای گسترش قمارخانه ها در آذربایجان فعال شده و با حمایت دولت انحصار آن را در اختیار گرفته است.

بدنبال بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش منات در برابر دلار و گسترش بیکاری، فقر و … همچنین تعدیل گسترده نیرو در ادارات و مراکز تجاری و غیرتجاری شاهد شکل گیری بحران اجتماعی در آذربایجان بوده و برخی از مقام های سودجو و خائن این کشور با گسترش مواد مخدر، قمار، مراکز فساد و…. سعی در سودجویی بیشتر و کنترل هیجانات اجتماعی دارند.