نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که فساد و بی‌سوادی و فقر بزرگترین موانع پیش روی پیشرفت اقتصادی و سیاسی مغرب به شمار می‌رود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت هسپرس، این نظرسنجی درباره موانع پیش روی زندگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف جهان از نگاه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال است که نشان می‌دهد: فساد و بی سوادی و فقر مشکلاتی است که جوانان مغربی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
این نظرسنجی را گروه “THE GLOBAL SHAPERS” از ۲۴۲ جوان مغربی انجام داده که از حمایت مجمع اقتصاد جهانی برخوردار می‌باشد.
این جوانان مغربی معتقدند، مشکلات فوق هرگونه پیشرفت اقتصادی یا سیاسی واقعی در مغرب را با مانع روبرو می‌کند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد، مشکلات سیستم آموزشی در مغرب و افزایش درصد بی سوادی در این کشور در صدر مشکلاتی قرار دارند که تاثیر منفی بر اقتصاد مغرب می‌گذارند.
درحالی که ۷۱ درصد از پرسش شوندگان با این فکر هم نظر بودند؛ مشکل فساد و شفافیت در رده دوم مشکلات تاثیر گذار بر پیشرفت عملکرد اقتصادی در مغرب قرار می‌گیرد.
از نظر ۳۳ درصد پرسش شوندگان، سومین مشکل بیکاری در کنار فقر است، که در فهرست نگرانی‌های جوانان مغربی قرار دارد.
برپایه این گزارش، شنیده نشدن صدای مردم و درک نشدن خوب مشکلات آنها و نبود بازخواست و پیگرد افراد و نمایندگی نشدن جامعه مغرب از سوی سیاستمداران از دیگر دغدغه‌های جوانان مغربی در این زمینه است.
جوانان مغربی شرکت کننده در نظرسنجی تاکید کردند که از نظر آنها، فساد اصلی ترین مشکل در مقایسه با سایر مشکلات است.