همسر رهبر جنبش اسلامی نیجریه از وخامت حال “شیخ ابراهیم زکزاکی” خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ زکزاکی چند ماه است که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد.
مالام زینات همسر زکزاکی در نامه ای خطاب به اعضای جنبش اسلامی با اشاره به توطئۀ عده ای با هدف تعیین جانشین برای شیخ زکزاکی دربارۀ ایجاد انحراف در این جنبش هشدار داد.
وی با محکوم کردن شایعاتی که دربارۀ درخواست زکزاکی برای تعیین جانشین مطرح می شود خاطرنشان کرد که وی در چند ماه اخیر جز با فرزندانش، کسی را در بازداشتگاه ملاقات نکرده است.
مالام زینات، ادامۀ راه زکزاکی و فعالیت جنبش اسلامی و نیز استمرار اعتراض ها را خواستار شد.