وزارت غذا، کشاورزی و دامپروری ترکیه ۷۳۳ نفر از کارمندان خود را در ارتباط با کودتای نافرجام این کشور اخراج کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبر گزاری آناتولی، فاروق چلیک وزیر غذا، کشاورزی و دامپروری ترکیه گفت: «در چارچوب مقابله با فرقه خشونت گرا و تروریستی فتو ( فتح الله گولن) ۷۳۳ نفر از وزارت غذا، کشاورزی و دامپروری اخراج و ۴۵۸ نفر نیز از مسئولیت خود تعلیق شده اند.

ترکیه فتح الله گولن را عامل کودتای نافرجام این کشور می داند و با آمریکا بر سر درخواست تحویل وی دچار اختلاف است.

وزیر غذا، کشاورزی و دامپروری ترکیه درعین حال به آناتولی گفته است که بررسی ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

درچارچوب پاکسازی گسترده بعد از کودتای نافرجام ترکیه، پیش ازاین اعلام شده بود که تعداد کارکنان اخراجی از دستگاههای مختلف دولتی به ۴۳ هزار نفر رسیده است که شامل ۲۸ هزار نفر کارکنان آموزش و پرورش، ۸ هزار نفر نیروهای امنیتی، پلیس و ژاندارمری، ۲ هزار نفر دانشگاهی، ۳ هزارو ۳۰۰ مسئول قضائی و ۵۲۰ از اعضای هیات های دینی بوده است.