شرکت سازنده بخش های جدید نیروگاه بوشهر اعلام کرد که برای توسعه بخش های جدید این نیروگاه از استانداردهای فوق ایمنی اروپایی استفاده می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، از امروز شنبه ساخت واحد های جدید نیروگاه بوشهر آغاز می شود. در همین رابطه «اتم استروی اکسپورت» وابسته به شرکت روس اتم با صدور بیانیه ای اعلام کرد: برای ساخت واحدهای جدید نیروگاهی در ایران طرح جدید ایمنی ۳+ اجرا می شود که مجوز Eur (سازمان اروپایی استفاده کننده از نیروگاهها) را دریافت کرده است.

براساس بیانیه شرکت روسی، در مرحله دوم ساخت نیروگاه بوشهر از فناوری های نوین در عرصه های مختلف به ویژه تجهیزات بی مانند ایمنی در برگیرنده راه حل های جدید استفاده خواهد شد.