تامیر باردو رئیس سابق موساد، دربارۀ شکاف عمیق در جامعه صهیونیستی و زمینه های جنگ داخلی در رژیم اشغالگر قدس، هشدار داد.

به گزارشگر پرس شیعه؛ گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: “جاسوس شماره یک اسرائیل امروز سکوتش را درهم شکست.”
تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهارات تامیر باردو رئیس سابق موساد را در این باره پخش کرد.
وی اظهار داشت: “زمانی شکاف و اختلاف در یک جامعه از حد مجاز عمیقتر می شود، زمینه های جنگ داخلی به وجود می آید. در شرایط کنونی فاصلۀ ما تا مرز جنگ داخلی در حال کم شدن است. جامعه اسرائیلی در حال حرکت به سوی جنگ داخلی است.”
باردو افزود: “برکه ای که در آن شناور هستیم درحال تبدیل شدن به منجلاب است و من در آن سهیم هستم.”
وی خاطرنشان کرد: “زمانی که رئیس موساد بودم هیچگاه در بیان نظریات خود حتی اگر در تضاد کامل با دیدگاه رئیس کابینه و سایر وزرای کابینه بود، تردید نداشتم. در بیان دیدگاههایم از آزادی کامل برخوردار بودم.”
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از این گزارش گفت: “زمانی که باردو رئیس موساد بود، توافق هسته ای بین ایران و آمریکا امضا شد.”

باردو در خصوص توافق هسته ای اظهار داشت: “برنامه هسته ای ایران، تهدیدی برای اسرائیل نیست. عواملی که بقای اسرائیل را تهدید می کنند، در داخل اسرائیل هستند.”