مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: اگر کسی بخواهد عبادت کند و به خدا ایمان داشته باشد، یا ایمانش محفوظ بماند، و این امر متوقف بر نقل سکنی از آن بلاد به بلاد اهل ایمان باشد و منتقل شدن از آنجا برای او ممکن باشد، باید مهاجرت کند.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: ممکن است کسی در بلاد کفر سکونت داشته باشد ولی ایمان و اعتقادش بر خلاف حکومت های بی دین، و یا بی عقل، و یا بی دین و بی عقل باشد و با این حال منتظر فرج باشد؛ ولی اگر کسی بخواهد عبادت کند و به خدا ایمان داشته باشد، یا ایمانش محفوظ بماند، و این امر متوقف بر نقل سکنی از آن بلاد به بلاد اهل ایمان باشد و منتقل شدن از آنجا برای او ممکن باشد، باید برای حفظ دین و ایمان خود و اهل بیت خود به بلاد اهل ایمان مهاجرت کند؛ و گرنه به خود و اهل خود ظلم نموده و مقصر خواهد بود.

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۱۲۰
محمد حسین رخشاد