روزنامۀ ایندیپندنت انگلیس نوشت، دخالت نظامی دولت دیوید کامرون نخست وزیر سابق این کشور در لیبی به گسترش جنگ و تروریسم در جهان دامن زد.

به گزارش پرس شیعه؛ در مقاله ای که ایندیپندنت به قلم «لیزی دیدن» منتشر کرد، آمده است:
پس از دخالت نظامی غرب در لیبی، این کشور به دست افراط گرایان افتاد. حملات ناتو نیز خشونت را در این کشور تشدید کرد. در این شرایط، لیبی به کشوری بدون قانون تبدیل شد که پیامدهای خشونت ورزی در آن از مرزهایش فراتر رفت. تسلیحاتی که به لیبی ارسال شد اکنون در خشونت های ۲۰ کشور استفاده می شود.

گذشته از این، خشونت های لیبی تروریسم و جنگ را دست کم در ۱۰ کشور شعله ور کرده است. برای نمونه، خشونت ورزی هایی که در شمال مالی ظهور کرد، از نظر سازمان ملل خطرناک ترین و خونین ترین درگیری جهان است.
نویسنده این مطلب، با استناد به سخن «مارتی ریردون»، معاون گروه پژوهشی – امنیتی سوفان آمریکا، تأکید می کند: فروپاشی لیبی در پیدایش «گروه های جنایت کار بسیار مسلح» در تونس، الجزایر، نیجر، چاد، سودان و مصر نقش داشته است.
این مقاله می افزاید که داعش نیز از هرج و مرج لیبی بهره برده است. این گروه در لیبی به مخازن بزرگ اسلحه، بنادر و مراکز نفتی دست یافته است. داعش لیبی، همچنین، لیبی را به راهی برای قاچاق و جذب نیرو تبدیل کرده است.
عناصر داعش که در تونس به عملیات تروریستی دست می زنند نیز از لیبی هدایت می شوند.
فراتر از این، درگیری های لیبی سبب شده است که بلند پروازی های این گروه به اروپا هم برسد.
این روزنامه می افزاید که افزون بر مرگ هزاران نفر، ۴۲۵ هزار نفر در لیبی آواره شده اند. یک میلیون نفر نیز از این کشور آواره شده اند.