شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری خود را برای بررسی توافق روسیه و آمریکا دربارۀ سوریه لغو کرد. دلیل این امر خودداری واشنگتن از ارائۀ جزئیات توافق بوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ در حالی که قرار بود نمایندگان روسیه و آمریکا جزئیات توافق دربارۀ سوریه را در شورای امنیت ارائه کنند، به دلیل خودداری آمریکا از این کار، نشست اضطراری شورای امنیت در این باره لغو شد. این در حالی است که فرانسه نیز خواهان آگاهی یافتن اعضای شورای امنیت از جزئیات این توافق بود.
از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر خشونت ها در سوریه کاهش نیابد و کمک های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده نرسد، کشورش از ادامه دادن به اجرای این توافق منصرف خواهد شد.

او تأکید کرد آمریکا تنها زمانی گام های بعدی توافق را روسیه را اجرا می کند که هفت روز پیاپی شاهد کاهش سطح خشونت ها و رسیدن کمک های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده باشد.