۹ تبعۀ بحرینی هنگام ادای مناسک حج در عربستان سعودی بازداشت شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “مراه البحرین” ادارۀ امنیت عربستان هم زمان با آغاز موسم حج از این ۹ نفر -که از شیعیان بحرینی هستند- تحقیق به عمل آورده و ضمن توقیف گذرنامه هایشان، از آنها خواسته که بعد از پایان مراسم حج به این اداره مراجعه کنند.

این افراد بعد از مراجعۀ مجدد بازداشت شده اند، و ۳ روز است که خبری از آنها در دست نیست.
بازداشت شدگان عبارتند از: سید إبراهیم سید علوی الشهرکانی (از شهرکان)، حسین جاسم راشد (از دارکلیب)، عبد الجلیل حمزه (از دارکلیب)، فیصل إبراهیم ثامر (از دارکلیب)، جعفر عاشور (از دارکلیب)، میرزا عبدالرحیم ثامر (از دارکلیب)، عبدالله علی سلطان (از دارکلیب)، إبراهیم حبیب لیث (از دارکلیب)، ریاض حسن (از الدراز).
گذرنامۀ تعدادی دیگر از زائران شیعه بحرینی نیز هنگام بازگشت به کشورشان ضبط شده است که دلیل این اقدام هنوز مشخص نیست.