عبد الله المحیسنی، قاضی شرع سعودی گروه تروریستی جیش الفتح در سوریه، در مصاحبه با روزنامۀ الاخبار لبنان از پاسخ گویی به پرسش هایی دربارۀ نقش عربستان و قطر در سوریه، و جنگ عربستان در یمن شانه خالی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ الاخبار لبنان دو مصاحبه با عبد الله المحیسنی، روحانی سعودی و قاضی شرع جیش الفتح در سوریه، انجام داده است، یکی پیش از جنگ حلب و دیگری ده روز پس از آغاز نبرد در حلب.
المحیسینی در حالی که حاضر نشد به پرسش هایی دربارۀ نقش عربستان و قطر در سوریه پاسخ دهد، دربارۀ ترکیه گفت: «ترکیه بهترین نقش بین المللی را در قبال سوریه انجام داده است».

او در پاسخ به اینکه چگونه چنین سخنی می گوید، در حالیکه ترکیه با روسیه -که در حال بمباران مخالفان سوری است- هم پیمان شده، مدعی شد: «آنچه که برای من مهم است، این است که موضع ترکیه در قبال ملت سوریه تغییر نکرده است. اما روابط ترکیه با روسیه بر اساس منافع این کشور است».
روزنامۀ الاخبار گفته است، برای انجام این مصاحبه پیشاپیش پرسش ها را در اختیار مسئول هماهنگی دیدارهای شیخ عبد الله المحیسنی قرار داده است. یک هفته بعد نمایندۀ او پرسش هایی را که شیخ با آن موافق بود برای الاخبار ارسال کرد. پرسش هایی که المحیسنی با آن مخالف بود، حذف شده بود.
پرسش های حذف شده، آن هایی بود که با عربستان ارتباط داشت، به ویژه با مسألۀ بیعت با شاه سعودی و ارتباط او با پدرش شیخ محمد المحیسنی که از مشهورترین قاریان قرآن عربستان است. گویی المحیسنی نمی خواست هیچ انتقادی از آل سعود داشته باشد.
بخش دیگری از این پرسش ها به مسألۀ القاعده مربوط می شد.

شاید المحیسنی می خواهد که به هیچ سازمانی منسوب نباشد، به ویژه آن ها که در لیست بین المللی تروریسم اند.
پرسش دیگری هم که حذف شد، این بود: «برخی این انتقاد را به شما وارد می کنند که پس از سیطره یافتن بر مناطق هم مرز با اسرائیل، حتی یک گلوله به سوی سرزمین های اشغالی شلیک نمی کنید … جبهه ای علیه این رژیم نگشوده اید … به مجروحان خود نیز اجازۀ درمان شدن در اسرائیل را می دهید .. چه پاسخی به این افراد می دهید»؟ این پرسش نیز از لیست سؤالات درخواستی مصاحبه حذف شده بود.