کنفرانس بین‌المللی اسلام گرایی و پسااسلامیسم در جوامع مسلمان ماه مه ۲۰۲۱ در سنگاپور برگزار می‌شود

به گزارش شیعه پرس، کنفرانس بین‌المللی اسلام گرایی و پسااسلامیسم در جوامع مسلمان در روزهای ۲ و ۳ مه ۲۰۲۱ در سنگاپور برگزار می‌شود

محور موضوعات شامل تشکیل کشور، حاکمیت و اسلام گرایان، تکامل اسلامیت به عنوان یک استراتژی سیاسی، جنگ سرد و سوسیالیسم و مارکسیسم اسلامی، اسلام گرایی رادیکال و کاربردهای جهاد، دولت‌های اسلامی، اقتصاد سیاسی اسلامیت و بانک‌های اسلامی، بهار عربی، برادری مسلمانان و دموکراتیک شدن، وسوسه‌های قدرت: اسلام گرایان و دموکراسی‌های غیردینی، اسلامگرایان و مسائل زنان، پروژه‌های سیاسی و سیاسی جایگزین اسلام گرایانه: مسلمانان ضد سرمایه داری، جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی در جوامع مسلمان، دین مدنی و دین رسمی، مفهوم پسااسلامیسم و ظهور نئواسلامیسم در بهار پس از اعراب است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۵/Singapore/ICIPMS در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۱/۰۵/Singapore/ICIPMS?step=۲ مراجعه گردد.