تصاویر امروز را با موضوعات برداشت خرما در فلسطین، پرواز با پاراگلایدر در لبنان، آتش سوزی یک کشتی نفتی در مکزیک، جشنواره رنگ در سوئیس و جشنواره سنتی دورگا در هند خواهید دید.

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222149.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222152.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222155.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222205.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222146.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222154.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222153.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222150.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222148.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222198.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222199.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222195.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222192.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222194.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222193.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/09/26/3/2222204.jpg