کتاب «اجتهاد روایت‌محور و فقاهت‌مدار» تألیف حجت الاسلام علی نصیری استاد حوزه و دانشگاه نهایی شده و به زودی منتشر می شود.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «اجتهاد روایت محور و فقاهت مدار» با تجربه هشت ساله روش کار فقهی بر روایات آشکار شده است که به صورت ذیل است:

تخریج: (مراد بررسی طرق و مضمون هر روایت در کتب اربعه است)

سند: بررسی اتصال، ارسال و درجه صحت روایت با توجه به طرق مختلف آن (در مواردی که در باره یک راوی اختلاف است دیگاه رجالیان مورد توجه قرار می گیرد. در سایر موارد تنها به مرتبه صحت و سقم روایت اشاره می شود.)

متن: بر اساس همان روش تقطیع فقرات روایت که در این سال ها دنبال شده است.

تحلیل: ارایه برآیند مدلول نهایی هر روایت

تحلیل باب: ارایه برآیند مدلیل روایات هر باب

دیدگاه فقیهان:

در بررسی دیدگاه فقیهان همزمان با بررسی روایات سه مشکل وجود دارد:

۱. در موارد نسبتاً فراوان روایات وسایل الشیعه به آموزه هایی از فقه یا غیر فقه پرداخته اند که اساسا مورد توجه فقهاء قرار نگرفته است و در این سال ها به نمونه های فراوانی برخورد کرده ام.

۲. روش بازتاب آموزه های فقهی در روایات با روش رایج فقهی تفاوت های نسبتا زیادی دارد. به عنوان نمونه عموم فقهاء مباحث مختلف در باره قبله را در یک جا تحت عنوان «احکام القبله» آورده اند، اما شیخ حر عاملی آنها را در بیش از ده باب بازتاب داده است.

۳. بررسی قیل و قال فقیهان ذیل هر بحث و نقض و ابرام آنها زمان زیادی می برد و تجربه این سال ها نشان داده که هر وقت در آن متوغل شدیم از روند جاری بحث خارج شدیم.

این در حالی است که بررسی جوانب مختلف هر روایت آن چنان که مطمح نظر ماست، در هیچ یک از روش های متعارف دنبال نمی شود.

از این جهت به در پایان هر باب فقهی دیدگاه فقیهان به صورت اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روش مورد نظر در تفسیر آیات که مبتنی بر ۱۰ مرحله است، در کتاب «روش شناسی تفسیر قرآن» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است که عبارت‌اند از: ۱. جایگاه آیه؛ ۲. فضای نزول؛ ۳. مفاهیم واژه‌ها؛ ۴. نکات ادبی؛ ۵. نکات بلاغی؛ ۶. ساختار درونی آیه؛ ۷. ساختار بیرونی آیه؛ ۸. تفسیر؛ ۹. بررسی روایات؛ ۱۰. نکات و پیام‌ها.

نظر این ناچیز بر این است که «تفسیر جامع» بر اساس این مراحل تدوین شود، اما پیداست که با توجه به محدودیت وقت همه این مراحل قابل ارایه در تدریس نیست.

از این جهت در تفسیر آیات عمده توجه به محورهای ذیل خواهد بود:

۱. جایگاه آیه؛

۲. ساختار درونی و بیرونی آیه؛

۳. تفسیر؛

۴. بررسی روایات؛

۵. نکات و پیام‌ها.