هزاران نفر در عربستان با امضای طوماری از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پایان سلطه و حق سرپرستی مرد بر زن را خواستار شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ در عربستان سعودی زن باید برای کار، تحصیل یا سفر از، سرپرست خود کسب اجازه نماید.
عزیزه الیوسف استاد بازنشسته به خبرگزاری فرانسه گفت، که در این طومار درخواست شده است با زنان سعودی که حدود ۱۰ میلیون نفر هستند به عنوان شهروند با تمام حقوق تعامل شود و به صورتیکه زنان سعودی خود قادر به تصمیم گیری باشند.
وی خاطرنشان کرد که سعی داشت این طومار را که ۱۴۷۰۰ نفر آن را امضا کرده اند، شخصا به دربار سعودی برساند، اما از او خواسته شد که آن را با پست ارسال کند.
چند هفته قبل هشتگی به نام ما زنان سعودی خواستار لغو سلطه مردان هستیم در تویتر ایجاد شد.
عربستان سعودی تنها کشور جهان است که رانندگی زن در آن ممنوع است.