کارمندان چاپخانه بزرگ “ملک فهد” در مدینه با دیدن بیانیه پایان دورۀ قراردادشان، غافلگیر شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این بیانیه خطاب به کارگران تأکید شده است که پس از پایان قرارداد با شرکت “سعودی اوجیه”، خدمت آنان در این چاپخانه به پایان رسیده است.
در این بیانیه از کارگران خواسته شده است برای جستجو به دنبال کار دیگر، به برنامه “ساند” مراجعه کنند.
شرکت سعودی اوجیه به دلیل مواجه شدن با بحران مالی، چندین ماه است که حقوق کارگران و کارمندان خود را پرداخت نکرده است.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/09/28/alalam_636106578735526182_25f_4x3.jpg