رسانه های فرانسوی نوشتند که یک شاهزاده سعودی و محافظش اقدام به ضرب و جرح یک کارگر فرانسوی در پاریس نمودند.

به گزارش پرس شیعه؛ دختر خالد بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان سعودی و محافظش این اقدام را در خانه این شاهزاده انجام دادند.
روزنامه های دیلی میلا و لو پوان تاکید کردند، مسئول کارگاهی که قصد بازسازی خانه آن شاهزاده را داشت، قبل از آغاز کار از وسایل خانه عکس گرفت تا پس از اتمام کار هر وسیله را سر جایش بازگرداند.
اما شاهزاده سعودی گویی از این اقدام خوشش نیامد و به محافظ خود گفت، “باید این سگ را بکشی، او لیاقت زندگی ندارند”.
محافظ این شاهزاده با مشت و لگد به جان آن کارگر افتاد و به او دستور داد خم شده و پای شاهزاده را ببوسد.
وقتی کارگر این اقدام را نپذیرفت، محافظ به روی وی سلاح کشید و پس از تهدید او را بیرون انداخت.
شاهزاده و محافظش وسایل این کارگر و حتی دستمزدش را به وی ندادند.