وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی از پذیرش مسئولیت درباره کتابی که مقاومت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست را “عملیات تروریستی” دانسته، خودداری نمود.

به گزارش پرس شیعه؛ این وزارت، وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی را مسئول دانسته چون این کتاب در مدارس خصوصی “عالمیه” در کشور تدریس شده است.
پایگاه اینترنتی “عاجل” به نقل از منابع سعودی گزارش داد: این مدارس کتاب تاریخ کلاس نهم را که پیشتر تدریس می شد را به خاطر عدم تطابق آن با شیوه های آموزشی و اینکه حاوی مطالبی است که در آن از تروریسم و انواع آن سخن گفته شده، حذف کرده است.
مدارس العالمیه زیر نظر کمیته ای متشکل از طرف های دولتی است که بر شیوه های آموزشی، صدور مجوز تحصیلی و هزینه های تحصیل در این مدارس نظارت دارد، با این حال این مدرسه کتاب مزبور را برای مدت زمانی تدریس نمود که خانواده های دانش آموزان به آن اعتراض کردند.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/04/alalam_636111942599113886_25f_4x3.jpg