دانشگاه دمشق با تشکیل کمیته ای هفت نفره از متخصصان تاریخ تصمیم دارد تاریخ عرب را بازنویسی کند.

به گزارش پرس شیعه؛ اعضای این کمیته تأکید کرده اند به دلیل شرایط کنونی سوریه و دشواری ارتباط با دانشمندان و استادان خارج از سوریه، باید برای اجرای این پروژه بر توانایی های داخلی سوریه تکیه شود.

اعضای این کمیته افزودند که بر اساس طرح پیش بینی شده، این پروژه شامل این مقاطع تاریخی خواهد بود: از ریشه های عرب تا ظهور اسلام در قرن هفتم، از ظهور اسلام تا اکتشافات جغرافیایی اروپاییان میان سال های ۱۴۸۸-۱۵۲۲، از اکتشافات جغرافیایی اروپاییان تا بیداری جهان عرب و تشکیل حکومت نهضت گرای محمد علی در سال های ۱۸۰۵ – ۱۸۴۱ و تاریخ معاصر عرب از دولت محمد علی تا امروز.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/04/alalam_636112026474252621_25f_4x3.jpg