تحرکات ضد صهیونیستی در غرب بویژه در دانشگاهها برای قطع روابط تجاری با شهرکهای صهیونیستی ابعاد تازه‌‌‌‌ای یافته، و اقدامات ضد اسرائیلی در یکی از دانشگاههای آمریکا صهیونیستها را عصبانی کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ گزارشگر شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: “دانشگاه برکلی آمریکا و بخش خاورمیانه آن به کانون فعالیتهای ضد اسرائیلی و حمایت از فلسطین تبدیل شده است.”

تلویزیون رژیم صهیونیستی در این گزارش، صحنه هایی از تظاهرات ضد صهیونیستی دانشجویان این دانشگاه را پخش کرد.
دانشجویان با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی، جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین را به شدت محکوم کردند.
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: “این دانشگاه اخیرا دانشجویان را به کنفراسی تحت عنوان فلسطین و تحلیل شهرک نشینی استعماری فراخوانده و از دانشجویان خواسته است ایده های خود را برای طرد اسرائیلیها از اراضی اشغالی فلسطین مطرح کنند.”
وی افزود: “این کنفراس با اعتراض گستردۀ اسرائیل و نهادهای وابسته به آن در دنیا همراه شد. هیئتهای یهودی با همکاری کمیسیون رؤسای دانشگاهها و سازمان یهودی هیلل، تحرکاتی را برای لغو این کنفرانس آغاز کردند. و سرانجام رئیس دانشگاه، برگزاری این کنفرانس را به این دلیل که با معیارهای آکادمی مغایرت دارد، منتفی اعلام کرد.”
“گلعاد اردن” وزیر صهیونیست و مسؤول مبارزه با جنبش بی دی اس (تحریم تولیدات شهرکها) در این باره گفت: “برخی طرفهای ذیربط عازم دانشگاه برکلی شدند. آنها تلاش کردند مسؤولان دانشگاه را برای منع برگزاری کنفرانس ترغیب کنند، که خوشبختانه تلاش آنها نتیجه داشت. اما دانشجویان اسرائیلی این دانشگاه، قدرت تاثیر گذاری جنبش بی دی اس را بر سایر دانشجویان لمس می کنند.”
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: “مسؤولان این کنفرانس، دانشجویان حامی فلسطین هستند که مسؤول هماهنگی آنها پل هادوین و رئیس جنبش بی دی اس دکتر حاتم بازیان می باشند.”
تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهارات رئیس جنبش بی دی اس دکتر حاتم بازیان را در این راستا پخش کرد.
حاتم بازیان گفت: “اسرائیل تاثیر مقاومت مردم فلسطین در غزه را بر جامعه جهانی، درک نمی کند.”