جنگنده های عربستان ظرف ساعتهای گذشته صنعا پایتخت و شماری از استان های یمن را آماج حملات خود قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ جنگنده های متجاوز تاسیسات اقتصادی، خدماتی، ورزشی، مرکز پرورش ماهی و مراکز تاریخی را در مناطق مختلف یمن در سطح گسترده ویران کردند.
یک مقام نظامی در گفت وگو با خبرگزاری یمن “سبأ” توضیح داد: جنگنده های عربستان پایگاه الدیلمی و منطقه نقم در صنعا را مورد حمله هوایی قرار دادند و درادامه حملات علیه آثار باستانی و تاریخی، در پنج نوبت خانه تاریخی “بوس” در صنعا را هدف گرفتند.
همچنین اداره انتظامی در الروضه برای دومین بار هدف بمباران جنگنده های سعودی قرار گرفت.
جنگنده های متجاوز سعودی همچنین علاوه بر پرتاب دو بمب صوتی بر فراز شهر صعده و منطقه سحار در استان صعده، در سه نوبت مناطق البقع و رشاحه و العطفین در منطقه کتاف، پنج نوبت شهر باقم و دو نوبت شهر الظاهر و منطقه غافره را هدف قرار دادند.
مقام نظامی یمنی با بیان اینکه سعودی ها با توپخانه شهر الظاهر را گلوله باران کردند خاطرنشان کرد: در اثر حمله جنگنده ها به منطقه العطفین در شهر کتاف یک شهروند در خودرو خودش به شهادت رسید.
وی توضیح داد: جنگنده های متجاوز سه بار به شهر الخوخه استان حدیده حمله کردند که بازار ماهی فروشان مورد هدف قرار گرفت و تعدادی از افراد غیر نظامی به شهادت رسیدند.
جنگنده های سعودی همچنین درادامه حملات علیه استان حدیده ، دردو نوبت فرودگاه و سالن ورزشی مرکز استان را هدف حملات خود قرار دادند. دو حمله هوایی نیز علیه اداره گمرک و سالن تشریفات و یک حمله نظامی علیه شهر الحدیده انجام گرفت.
حمله به مناطق و شهرهای لحج، حرض، مزارع نسیم ، المخا، المحجر، صرواح، حرف سفیان و جیران از دیگر عملیات متجاوزان سعودی علیه مردم بی دفاع یمن در ساعت های گذشته بوده است.