در قرآن کریم، مزد افراد بصیر چیزى بیش از هشت بهشت دانسته شده است:
«و لدینا مزید».و نزد ما نعمت هاى بیشترى هست.

خداوند در قرآن کلمه «مزید» را توضیح نداده، ازاین رو کمیّت و کیفیت حقیقى این کلمه هنوز براى هیچ کس روشن نشده است.
گداى کوى تو از هشت بهشت مستغنى است اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست.

نکته نامعلوم و مجمل دیگر موجود در قرآن، خطاب پروردگار به این گروه از بصیران است:
«و ادخلى جنتى».
و در بهشتم وارد شو.
درحالى که خدا درباره اهل ایمان مى فرماید:
«یدخلون جنات تجرى من تحتها الانهار».
وارد بهشت هایى مى شوند که از زیر درختان آن نهرها جارى است.
یادآور مى شود، کلمه جنات نکره است و الف و لام ندارد؛ اما واژه جنت به پروردگار (یاء متلکم) اضافه شده است. با وجود این تاکنون، کسى نتوانسته منظور از عبارت «بهشت من» را به روشنى دریابد.