کاریکاتورهای منتشر شده در رسانه های عربی.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115276963064133_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115276962794214_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115276962474310_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115276963633962_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115276963354046_25f_4x3.jpg