یک نظافتچی توانست تأخیر پزشک عربستانی در بیمارستان را جبران کند!

به گزارش پرس شیعه؛ دکتر متخصص استخوان یک بیمارستان دولتی در شهر احساء در شرق عربستان، هنگامی به محل کارش رسید که نظافتچی بیمارش را درمان کرده بود!
روزنامه الوطن چاپ عربستان نوشت : یک جوان که هنگام بازی فوتبال دچار دررفتگی کشکک زانو شده بود و درد می کشید، به بیمارستان دولتی العیون شهر احساء مراجعه می کند؛ ولی وقتی به بیمارستان می رود، دکتر نیامده بود و نظافتچی که دستی در آتش داشت، به داد بیمار می رسد و قبل از رسیدن دکتر اقدام به جا انداختن کشکک زانوی بیمار می کند، و بیمار مرخص می شود.
الوطن به نقل از یکی از خویشاوندان بیمار نوشت: نَه تنها باید از دکتر به علت خدمتش به مردم قدردانی کرد، بلکه باید قدر نظافتچی دکتر را هم دانست!